2562204.jpg

Szkolenie podstawowe tachografy cyfrowe

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń dla kandydatów na techników tachografów cyfrowych. Podchodzimy do nich z największą starannością i rzetelnością, a nasz sprzęt wykorzystywany w trakcie kursu spełnia wszystkie wymagania stawiane przez ustawodawcę. Jesteśmy pierwszym i jak do tej pory jedynym ośrodkiem szkolącym techników w województwie Świętokrzyskim.

Ustawa o tachografach z dnia 5 lipca 2018r. nałożyła obowiązek ukończenia szkolenia dla kandydatów na techników tachografów. Szkolenie takie traw minimum 24 godziny i może być prowadzone jedynie przez certyfikowane ośrodki, których jest zaledwie kilka w kraju.  Składa się ono z wykładów i ćwiczeń. Po ukończonym szkoleniu musimy podejść do egzaminu w Głównym Urzędzie Miar. Egzamin ten składa się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części mamy 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć tą część trzeba uzyskać 20 punktów. Ale uwaga. Największy problem osobom zdającym sprawia fakt, iż możemy otrzymać punkty ujemne za błędnie udzielone odpowiedzi. Dlatego nie opłaca się „strzelać” jeśli nie znamy prawidłowej odpowiedzi, lepiej pytanie takie pozostawić nie odpowiadając na nie. Po zaliczeniu teorii przechodzimy do części praktycznej. Tutaj losujemy zadanie praktyczne i mamy je wykonać poprawnie.

Po zaliczeniu egzaminu składamy wniosek o wydanie certyfikatu technika tachografów cyfrowych.

Najczęściej pojawiające się pytania.

Kto może zostać technikiem warsztatu?

– Osoba niekarana za niektóre przestępstwa, a w szczególności z art.50 ustawy o tachografach tj. produkcje, dystrybucje, reklamę, sprzedaż przedmiotów lub oprogramowana wykonane lub przeznaczone do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf.

– Osoba, która nie prowadzi działalności polegającej na wykonywaniu przewozów drogowych pojazdem, w którym jest obowiązek instalacji i użytkowania tachografu i nie jest uzależniona od podmiotu wykonującego taki przewóz drogowy.

– Osoba, która posiada zaświadczenie o ukończeniu podstawowego szkolenia z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów cyfrowych.

– Osoba posiadająca zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów cyfrowych, wydane przez komisję egzaminacyjną.

– Osoba, która złożyła wniosek o wydanie certyfikatu technika warsztatu tachografów cyfrowych.

Jaki jest koszt uzyskania uprawnień?

– 1500zł- 3000zł koszt szkolenia w zależności od podmiotu szkoleniowego, liczby godzin, regionu itd.

– 200zł egzamin

– 225zł wydanie certyfikatu

Czy uprawnienia mają jakiś okres ważności?

Nie. Uprawnienia technika nie posiadają okresu ważności. Trzeba jednak pamiętać, że osoba posiadająca je ma pewne obowiązki, których niedopełnienie lub niepoprawne wykonanie, może skutkować zawieszeniem, lub nawet cofnięciem uprawnień.

Za co może zostać zawieszony certyfikat technika warsztatu?

Za nieuczestniczenie raz na 4 lata w okresowym szkoleniu lub za nie przedstawienie Prezesowi GUM zaświadczenia z tego szkolenia.

W jaki sposób mogę odzyskać uprawnienia po zawieszeniu?

Certyfikat technika warsztatu przywraca się, w drodze decyzji, po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu okresowego szkolenia.

Za co mogą być mi cofnięte uprawnienia technika?

– Posłużył się kartą warsztatową niezgodnie z zakresem zezwolenia lub poza miejscem prowadzenia działalności określonym w zezwoleniu.

– Dokonał instalacji tachografu nieposiadającego świadectwa homologacji typu.

– Udostępnił kod PIN do karty warsztatowej innej osobie.

– Nie spełnia wymagań co do niekaralności i nieprowadzenia działalności transportowej.

– Wykonał czynności na rzecz firmy transportowej lub innej która posiada samochód z tachografem bez zachowania bezstronności i niezależności od tego podmiotu.

– Bez zachowania należytej staranności dopuścił do użytkowania nieprawidłowo działający tachograf.

– Bez zachowania należytej staranności posługiwał się kartą warsztatową bez udokumentowania faktu jej użycia lub bez pobierania danych dotyczących jej użycia.

– Nie złożył oświadczenia o niekaralności lub nieprowadzeniu działalności transportowej, albo złożył niezgodne ze stanem faktycznym.

Czy mogę starać się o wydanie nowego certyfikatu po cofnięciu wcześniejszego?

Tak, po 2 latach od dnia, w którym decyzja o cofnięciu certyfikatu stała się ostateczna.

Czy mogę od razu robić uprawnienia technika warsztatu tachografów cyfrowych i analogowych?

Tak, jest taka możliwość. Można ukończyć podstawowe szkolenie w zakresie tachografów cyfrowych i analogowych. Łączny czas takiego szkolenia nie może być krótszy niż 40 godzin.

Share this post